خانهسفرهای تخصصی

سفر گیاه‌شناسی دربندسر

این سفر شامل بازدید از یک مجموعه شخصی است که دارای بیش از 50 گونه گیاه بومی، غیربومی و شاخص ایران است که با همراهی استاد گیاه‌شناسی، آقای دکتر مجید اسکندری برگزار خواهد شد. در سفر گیاه‌شناسی دربندسر، همسفران همراه با توضیحات استاد با گیاهان موجود در باغ مانند: سوسن چلچراغ (Lilium ledebouri)، انواع لاله‌های واژگون (Frotillaria sp.)، انواع زنبق‌ها (Iridaceae)، مجموعه کلکسیونی سوزنی‌برگ‌ها (Pinaceae) و غیره آشنا خواهند شد.

×
سفر گیاه‌شناسی دربندسر

سفر گیاه‌شناسی دربندسر

برگشت