سفرهای تخصصی

طبق اصول اساسی آموزش، آشنایی کامل و تخصصی با موضوعات و رشته‌های مختلف، تنها با جست‌وجو، لمس و مشاهده مستقیم امکان‌پذیر است.
ایرانشناسی با هدف تکمیل دوره‌های آموزشی تئوری و ایجاد شناخت و آشنایی میدانی با موضوعات مختلف، سفرهای آموزشی را در حوزه‌های مختلف برگزار می‌کند.
این سفرها در قالب برنامه‌های مسافرت یک یا چندروزه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
شرکت‌کنندگان در این سفرهای آموزشی ضمن مشاهده عملی و مستقیم موضوعات آموزش دوره‌های تئوری، از جزئیات، زیبایی و جذابیت موضوعات مختلف مرتبط با طبیعت‌گردی، محیط‌زیست و تنوع‌زیستی لذت خواهند برد.

  سفرهای تخصصی

سفرهای گذشته